Preguntes més freqüents concurs de trasllats 2014

Preguntes més freqüents trasllats 2014

Descarrega-te-les en pdf

Calendari
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de novembre de 2014
 • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: gener de 2015
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: març de 2015
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació definitiva: maig de 2015


Requisits

Poden participar en el concurs de trasllats: • Els funcionaris dels cossos de la Inspecció d'Educació i dels cossos docents que depenguin del Departament d'Ensenyament i que tinguin destinació en un lloc de treball docent.
 • Els funcionaris en situació administrativa d'excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues.Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres s'indiquen a les bases de les convocatòries.


Sol·licitud de participació


Per participar en el concurs de trasllats cal tramitar la sol·licitud per mitjans telemàtics.Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (Atri). Si no en teniu, podeu donar-vos d'alta al registre temporal d'usuaris. En aquest cas, tingueu en compte que l'heu de conservar durant tot el procés de tramitació i de consulta de l'adjudicació.


Informació per a la tramitació


Abans de començar a emplenar la sol·licitud, és necessari que llegiu la resolució i aclariu els dubtes que tingueu.Així mateix, les pàgines de l'aplicació tenen una ajuda amb informació important per omplir la sol·licitud. Consulteu-la obrint la pestanya corresponent.Per ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, l'aplicació informàtica conté dades i càlculs en diferents apartats pel que fa a antiguitat, titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta baremació recull, quan això sigui tècnicament possible, les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament i els còmputs corresponents. Aquestes dades són una eina de suport administratiu i seran modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes. En cas que no hi constin dades, o el participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri en l'apartat corresponent, mitjançant l'opció que ofereix la mateixa aplicació telemàtica.Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui.Quan es desa la informació d'una pàgina, el botó "Següent" es mostra de color verd; si encara no s'ha desat, es mostra de color gris.La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració en el moment que premeu el botó "Accepta i envia". Un cop fet això, rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació de l'enviament.A efectes de certificació de la presentació, cal desar i imprimir una còpia dels següents documents que genera l'aplicació: • La sol·licitud de participació.
 • El document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar l'Administració.
 • El document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar la comissió avaluadora corresponent.En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podreu fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podreu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica.Recordeu que una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades. Tampoc no serà possible introduir cap nova sol·licitud.


Dubtes i consultes • En relació amb el funcionament de l'aplicació:Servei d'atenció unificada

Telèfon: 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d'Ensenyament)

a/e: sau.ensenyament@gencat.cat  • En relació amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient:DocumentacióNomés en el cas que hàgiu d'aportar documentació complementària, heu de presentar-la als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyada de la còpia impresa dels documents esmentats, dins del termini de presentació de sol·licituds.

ConvocatòriesPreguntes més freqüents sobre el concurs de trasllats 2014

1.      Quines són les dates per presentar les sol·licituds?

Termini de presentació de sol·licituds: del dijous 6 de novembre fins al dilluns 24 de novembre (ambdós inclosos).
Hi ha dues convocatòries:2.      Quin és el calendari previst? Quan es publica la puntuació i la resolució provisional i definitiva? 
La publicació de la llista d’admesos i exclosos i de la puntuació es publicarà al web del Departament a finals de gener (orientatiu): 5 dies hàbils per a possibles reclamacions.
-        Publicació de vacants provisionals: abans del 13 de febrer.
-        Publicació de la resolució provisional: Secundària, 5 de març; Primària, 12 de març (dates orientatives).
-        Reclamacions resolució provisional: 10 dies naturals a partir de l’endemà de la resolució provisional.
-        Renúncia: 10 dies naturals a partir de la publicació de la resolució provisional.
-        Publicació de vacants definitives: abans del 14 d’abril.
-        Resolució definitiva: 14 de maig (pendent de confirmació).
Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació a tothom  interessat i contestades totes les reclamacions.

A partir de la publicació al DOGC de la llista definitiva (sense data concreta  prevista) es podrà interposar recurs contenciós en el termini de dos mesos.
Retirada de la documentació presentada: dos mesos després de la publicació de la llista definitiva al DOGC es disposarà d’un mes per retirar la documentació  presentada.

3.      Quines fases té el concurs de trasllats? 
1) Fase 1: Dret preferent a centres
2) Fase 2: Dret preferent a municipi o zona
3) Fase 3: Concurs de trasllats

4.      Qui pot participar a la Fase de dret preferent a centre? 
Pel cos de mestres:
Els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva (“suprimits”) com a
conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven en el centre.

Pels cossos de secundària:
Les persones afectades per la pèrdua definitiva del lloc que ocupaven al centre
(“professorat suprimit”).

Altres professors/res definitius al centre que hagin adquirit una nova especialitat per procediment selectiu d’adquisició de noves especialitats.

5.      Qui pot participar a la Fase de dret preferent a municipi o zona? 
-        El "professorat suprimit".
-        El professorat que en virtut d'una sentència o una resolució administrativa tingui reconegut el dret a obtenir destinació en un municipi o a recuperar-la on l'havien tinguda  abans.
-        Les persones que van passar a exercir en un altre lloc a l’Administració Pública i les que retornen a Espanya després d'estar destinats a places a  l’estranger. Tenen dret preferent a obtenir destinació en un lloc de treball de centres docents del municipi o zona per una sola vegada, i en ocasió de vacant. Per poder exercir el dret preferent s’ha de demanar en totes les convocatòries  que faci el Departament, sinó es perd aquest dret.
-        Amb el nou Decret que regula el concurs de trasllats no cal que es demanin tots els centres del municipi  o zona ni totes les especialitats que es tinguin.

6.      Qui ha de participar de forma obligatòria a la Fase 2 de dret preferent a municipi o zona del concurs de trasllats? 
-        Professorat que es troba en situació administrativa de servei actiu i amb destinació provisional.
-        Professorat reingressat al servei actiu amb destinació provisional.
-        Professorat afectat per compliment de sentència o resolució de recurs.
-        Professorat en situació d’excedència forçosa.
-        Professorat suprimit.
-        Professorat procedent de l’estranger o altres llocs de l’Administració.

7.      Qui pot participar de forma voluntària a la Fase 2 de dret preferent a municipi o zona del Concurs de trasllats? 
-        Professorat definitiu que ha obtingut l’última definitiva al concurs de trasllats de 2012 o anteriors. Poden renunciar quan es fa pública l’adjudicació provisional (tenen 10 dies naturals per poder renunciar a la participació al concurs un cop feta pública la resolució provisional).
-        Professorat dependent d’altres Administracions educatives.
-        Professorat en situació d’excedència voluntària per interès particular.

8.      Quines especialitats es convoquen de places d’adults i quins requisits  calen per participar a aquestes places?

Els centres i aules d’adults (CFA i AFA) no entren a la convocatòria (segons Decret 39/2014 de 25 de març es convoca una provisió per concurs específic).

9.      Qui pot concursar a places de primer i segon d’ESO? 
Podran participar per traslladar-se a llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu, d’acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició transitòria primera de la Llei orgànica  2/2006, de 3 de maig, d’Educació i els mestres en situació de pèrdua definitiva del lloc de treball que ocupaven en un institut o institut escola. També podran sol·licitar llocs de treball del
nivell d’educació infantil i primària si és que compleixen amb els requisits d’especialitat. En cas d’obtenir destinació definitiva, perdran l’opció a obtenir destinació en llocs de treball en Instituts, d’acord amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre.

10.   Em poden adjudicar una destinació a centres d’alta complexitat, en centres d’educació especial o zones escolars rurals amb llocs d’itinerància? 
No poden adjudicar-te la destinació, tret que ho sol·licitis.

11.   Qui pot concursar a places de pedagogia terapèutica en els Instituts  d’Educació Secundària o Instituts escola? 
Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts
podran participar únicament per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sens perjudici del dret a participar en llocs en centres d’ensenyament infantil i primària  per aquesta o una altra especialitat habilitada.

12.   Quines funcions desenvoluparà el mestre que té una plaça de  pedagogia terapèutica en un Institut? 
Les funcions del mestre de pedagogia terapèutica estan recollides a la  normativa del curs 2014-2015.

13.   Vaig aprovar les oposicions a Catalunya i vaig superar la fase de  practiques, però encara no tinc destinació definitiva: Puc concursar per a places a una altra Comunitat  Autònoma? Quan ho podré fer? 
Cal tenir primer una destinació definitiva a Catalunya. Un cop aconseguida, es pot concursar a una altra Comunitat després d’estar almenys dos anys en la destinació definitiva obtinguda.

14.   He aprovat les oposicions fora de Catalunya i encara no tinc una  destinació definitiva? Puc concursar a places de Catalunya? 
Sí, sempre que a la convocatòria d’oposicions no t’exigeixi que has d’obtenir abans la primera destinació definitiva a la Comunitat autònoma on  vas  aprovar-les.

15.   Es pot concursar per places a un EAP o a un Centre de Recursos  Pedagògics? 
No, la provisió dels llocs de treball als Serveis Educatius es fa per convocatòria de concurs de mèrits.

16.   Què passa si no em donen cap de les poblacions/escoles que he demanat (sigui per que no hi ha vacant o perquè li han donat a algú altre amb mes punts que jo)? Estan obligats a donar-me una destinació d'ofici,  o bé simplement no em donarien destinació i continuaria essent  provisional? 
En aquest concurs del 2014-15 l’administració no adjudicarà places d’ofici. Només podràs obtenir destinació en els centres o localitats que tu hagis sol·licitat. Si no  obtens destinació definitiva et quedaràs en situació de propietari provisional i hauràs de participar obligatòriament a la convocatòria d’adjudicacions provisionals d’estiu pel curs 2015-2016.

17.   Vaig aprovar oposicions l’any 2011 i he superat el període de pràctiques. Sóc propietària provisional des de l'1 de setembre de  2012. Puc al·legar que el curs anterior vaig ser Cap de Departament o Coordinadora de cicle? Puc al·legar els cursos de formació realitzats fins a la data? 
Al·lega tota la formació per tal de que la Comissió de valoració te la pugui valorar.
En l’apartat de càrrecs realitzats només es tenen en compte els realitzats des de que ets funcionari de carrera i, per tant, en el teu cas no pots al·legar els càrrecs exercits durant l’any de pràctiques.

18.   Referent al concurs de trasllats, els propietaris provisionals han de participar obligatòriament. Tinc un dubte sobre si la plaça que els adjudiquin serà  provisional o definitiva? 
En cas que en el concurs de trasllats t'adjudiquin una plaça, aquesta serà una plaça definitiva.
Això vol dir que no hauràs de participar de forma obligatòria en els concursos  de trasllats següents  (hi podràs estar fins que tu ho decideixis).
En cas que no t'adjudiquin plaça en aquest concurs hauràs de demanar una destinació provisional per al curs 2015-2016 a les adjudicacions d’estiu, els mesos de maig-juny de 2015. La teva participació serà  obligatòria.

19.   Em podríeu aclarir què cal fer sobre la declaració de mèrits? Cal  aportar la documentació dels càrrecs ocupats? Des de quan compten els càrrecs? I la formació rebuda?

Aclariments sobre la baremació del concurs de trasllats

Sobre l'antiguitat com propietari provisional o com a funcionari de carrera i el temps de servei: el  Departament ja té aquesta dada en el Registre informàtic i l’afegirà directament d’ofici (quan surti la baremació si creus que no te l’ han comptada correctament  aleshores sí que cal presentar una reclamació).
Al full de declaració de mèrits ja ve indicat tot el que cal al·legar.

Sobre les activitats de formació: Es poden al·legar totes les activitats de  formació fetes, les que vas fer amb posterioritat a l'aprovació de les oposicions i també les fetes anteriorment.
Si estan registrades al Registre informàtic del Departament cal posar-les, però no cal justificar-les. Les que no hi constin, sí que cal acreditar-les a  part  d'enumerar-les a les al.legacions.
S’acrediten: mitjançant fotocòpia compulsada de la certificac expedida per l'organisme o centre corresponent, en què haurà de constar necessàriament el nombre d'hores o, si hi manca, els crèdits del curs o cursos superats o impartits segons correspongui. A  més s’ha d’aportar el document en pdf que genera l’aplicació de presentació de mèrits i d’al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la Comissió avaluadora.

Sobre els càrrecs: Només compten els exercits des de que ets funcionari de carrera. No compten els que s'han fet abans ja sigui com a interí o com a funcionari en pràctiques.
S'han d’al·legar. Si són dels darrers anys el Departament els té enregistrats en el Registre informàtic i no cal aportar documentació.

En el cas que no estiguin enregistrats i vulguis al·legar-los, hauràs d’aportar la documentació justificativa que acrediti els càrrecs a més del document en pdf de presentació de mèrits i d’al·legació als mèrits dels apartats a valorar per l’Administració.20.   Quan puc considerar que la sol·licitud està tramitada a tots els efectes? 
Amb la presentació a través d’Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no heu de presentar cap documentació als SSTT, sempre i quan estigueu d’acord amb al informació que consta al registre informàtic.
Si heu fet al·legacions ampliant o modificant mèrits en algun dels apartats, una vegada introduïdes al formulari web haureu d’imprimir la còpia del document pdf que es genera i ara sí que caldrà lliurar-la, juntament amb la documentació corresponent, als SSTT o Consorci de Barcelona.
Únicament durant el període de presentació de sol·licituds es poden al·legar mèrits.

21.   Puc anul·lar la sol·licitud telemàtica? 
Si voleu anul·lar la vostra sol·licitud ho podreu fer telemàticament, després de clicar el botó d’anul·lar i dins del termini de presentació. Un cop anul·lada en podeu fer una altra de nova, que també s’ha d’enviar telemàticament. Imprimiu-ne còpia; serà necessària si cal fer una rectificació de les peticions per les reclamacions.

22.   He de concursar obligatòriament. Quins papers he d’omplir? I com he de demanar les escoles on vull obtenir destinació?

-        Has d’omplir i presentar la Sol·licitud de participació al concurs de trasllats.
-        Consulta a la nostra web les respostes a les preguntes més freqüents.
-        Tingues en compte les Instruccions per formalitzar l’imprès.
-        Al full de sol·licitud, has d'omplir el que correspon a la fase de concurs de trasllats.

Si demanes més d'una especialitat, a l'apartat anterior pots prioritzar l'especialitat si l’omples de la següent manera:

Codi centre 1 especialitat infantil
Codi centre 2 especialitat infantil
Codi centre 3 especialitat infantil
Codi centre 1 especialitat primària
Codi centre 2 especialitat primària
Codi centre 3 especialitat primària

Si demanes així a l'adjudicació el sistema informàtic comprova si primer hi ha places d'infantil als centres 1, 2 i 3. Si no n'hi ha, a continuació et mira els centres seguint l’ordre sol·licitat.

Si en canvi prioritzes l'especialitat infantil i després primària i demanes:

Codi de centre 1
Codi de centre 2
Codi de centre 3

No indicant l'especialitat. El sistema informàtica mirarà  si al centre 1 hi ha una plaça d infantil . Si hi és te l'adjudicarà i sinó mirarà si et pot adjudicar una de primària. Si no
n'hi ha, passarà al centre 2 on mirarà si hi ha una plaça d’infantil per adjudicar-te i si no t'adjudicarà una de primària si és que n’hi ha i si és així ja no passarà al següent , i sinó continuarà pel mateix ordre al centre 3.


23.   Tinc dues especialitats: Educació Infantil i Educació Primària. Vull concursar a deu centres de Vilanova però en primer lloc a qualsevol escola  per primària, i si no hi hagués aquesta opció de primària, a Educació  Infantil. Ho podré fer? 
Sí. Ho pots fer de la manera següent:

Triant les escoles per ordre de preferència
Codi escola 1 primària
Codi escola 2 primària
Codi escola 3 primària
(...) Codi escola 10 primària
i a continuació:

Codi escola 1 infantil
Codi escola 2 infantil
Codi escola 3 infantil
(...) Codi escola 10 infantil

24.   Què he de posar a la casella del llistat de peticions de centre o localitat on posa VERNACLE? Què he de posar a la casella del llistat de peticions de centre o localitat on posa ITINERANT? 
A les caselles Vernacle, Bilingüe i Itinerància no s’ha d’indicar res en el cas de peticions a Catalunya. Si es demana fora de Catalunya s’han d’emplenar segons indiqui la convocatòria de la Comunitat corresponent.

25.   Sóc un professor suprimit i participo al concurs de trasllats. M’han comentat que participem amb una "motxilla" que recull la puntuació del centre anterior a aquest? Què vol dir això? Com es compten els serveis  prestats en aquest cas? 
Els suprimits/des teniu una "MOTXILLA" de punts per tal d'afavorir que us puguin donar una plaça a la fase de concurs de trasllats. Aquests punts corresponen a l’apartat 1.1.1 del barem, per antiguitat com a definitiu al centre. El professorat afectat per la pèrdua definitiva del lloc (“suprimits/des”) podran acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el lloc immediatament anterior al de la supressió.

26.   Quan és publicaran les vacants? 
Les vacants objecte de concurs (ORDINÀRIES) no seran publicades al mateix temps que la convocatòria ja que, com és habitual, el Departament publicarà les vacants provisionals i les definitives amb posterioritat a la publicació de la convocatòria.
La previsió és que les vacants provisionals es publiquin abans del 13 de febrer i les definitives abans del 14 d’abril.
S'adjudicaran les vacants per centre i especialitat anunciades, les vacants per jubilació de les quals es tingui constància i les corresponents resultes (vacant que genera algú
que ha concursat i ha obtingut una altra destinació definitiva en aquest concurs) de qualsevol de les fases.
Les vacants en els centres d'Educació Especial, d'alta complexitat i en els llocs de treball d'itinerants de les Zones Escolars Rurals no seran adjudicades si no es demanen explícitament.

27.   Quina diferència hi ha entre les adjudicacions provisionals d’estiu i el concurs de trasllats? 
La diferència entre adjudicacions provisionals o concurs de trasllats és que a les adjudicacions provisionals la plaça obtinguda és provisional per un període  de temps determinat (un o dos anys) i l’obtinguda en un concurs de trasllats és per un temps indefinit (fins que tu vulguis canviar de centre).


28.   A partir de quan compta la tutoria com a mèrit pel concurs de trasllats? 
Compta a partir de l'entrada en vigor de la LOE, és a dir,  a partir del curs 2006-2007 ja que la LOE va ser publicada al BOE al maig de 2006.

29.   A partir de quan puntua el ser membre de tribunal d'oposicions? 
A partir de l’aplicació del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer. O sigui,  compten les oposicions a partir de 2007.

30.   La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud  Pedagògica puntua en el barem? 
En el subapartat 6.6 no, atès que només reconeix expressament la tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de Màster per a acreditar la  formació pedagògica i didàctica exigida per a exercir la docència (no les de l'antic CAP).

31.   La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols  universitaris de grau que ho requereix puntua en el subapartat 6.6 del  barem. S'inclouen els títols universitaris anteriors,  de primer i/o segon cicle? 
L'apartat només puntua expressament la tutorizació de pràctiques per al supòsit de l'obtenció del títol universitari de grau i no altres anteriors.

32.   Estic en possessió del certificat de nivell intermedi o de nivell avançat  d'Escoles Oficials d'Idiomes de l'Estat espanyol, quina és la seva  equivalència amb els nivells del Consell d'Europa? Com s’ha d’acreditar? 
D'acord amb l'article 3 del Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel que es fixen aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la LOE, l'equivalència és automàtica no sent necessari presentar documentació addicional a la prevista en l'apartat 3.3 del barem:
-        El nivell intermedi equival al B1
-        El nivell avançat equival al B2

33.   Ser del consell escolar puntua per al concurs de trasllats? 
No, no puntua perquè no figura al barem del concurs.
Ser del consell escolar puntua ½ crèdit per curs per acreditar estadis o  sexennis, però no  per als concursos de trasllats.

34.   Quins mèrits compten i quins no compten pel concurs de trasllats? 
Per saber si un determinat mèrit compta pel concurs de trasllats cal mirar el barem.
Si figura al barem compta i si no figura al barem no compta.
En cas de dubte,  al·lega’l i la comissió avaluadora ja ho mirarà.
Alguns mèrits que NO compten pel concurs de trasllats:

-        Ser membre del consell escolar.
-        Haver sigut tutor de pràctiques d’alumnes que no siguin de màster de professorat de secundària o d’estudis de grau.
-        Títol de la DEI (religió).
-        Ser tutor d’un treball de recerca. 

35.   He fet dos cursos d'AEEE (Acció Educativa a l'exterior) amb CCOO. Són de 30 hores, els puc presentar? 
Si, com a formació rebuda: punt 5.1 del barem.

36.   Ara al desembre faré un altre curs, el podria presentar també? 
No, els mèrits es tanquen a 24 de novembre.

37.   El títol de la DEI, el vaig treure quan vaig estudiar Magisteri per poder ser mestra de religió. Em donarien punts per ell? 
No, no està al barem.

38.   A l’ATRI, a formació, surt un curs que vaig fer de riscos psicosocials. Si surt a l'Atri cal que el torni a presentar o ja consta de forma automàtica? 
Si et surt a l’acceptar els mèrits de formació, no cal que el justifiquis, ja està enregistrat.

39.   Fa tres anys que formo part (des que vaig aprovar les oposicions) de diferents grups de millora del centre que s'indiquen dins el marc del Projecte de Qualitat i millora contínua del centre. Em compta en algun apartat? En que cas afirmatiu, en quin? 
Donat que al barem del concurs no figura de forma explicita el mèrit que esmentes és
molt difícil  que el valorin. En qualsevol cas pots al·legar-lo i presentar la documentació  adient.

40.   També fa molts anys, i en particular aquests últims tres,  he  estat nomenada vocal de la comissió avaluadora de les proves d'accés a cicles formatius de grau superior de formació inicial i ensenyaments esportius. M'ajuda en alguna cosa? 
Podria valorar-se com un equivalent a les coordinacions (apartat 4.3 del barem) i sempre que hagis exercit  el càrrec com a funcionària de carrera. 

41.   Si participo en el  Concurs de trasllats per una escola concreta i no me la donen, i per tant no canvio d’escola, perdo els punts? 
No, no perdries cap puntuació.
En cas de canvi de centre “et gastaries” els punts corresponents a l'apartat 1.1.1 (de
permanència ininterrompuda amb destinació definitiva al centre).

42.   Jo voldria saber si la "tutoria tècnica de faltes d'assistència" pot estar contemplada per a puntuar com a la resta de tutories (informàtica, tutors, etc... ), o no. 
No, no comptarà perquè aquesta tutoria no està reconeguda per un complement econòmic.

43.   Us volia preguntar si a l'apartat de càrrecs, si un any has estat  tutora i alhora coordinadora, suma com 2 punts o només es pot comptar un dels càrrecs si s'ha fet simultàniament.

Només compta un dels dos càrrecs, ja que només has gaudit d’un únic nomenament.

44.   Perdo el dret preferent si no demano tots els centres del municipi o zona? 
Pots demanar alguns centres (ha deixat de ser obligatori demanar-los tots),o sigui que pots posar els que tu vulguis i després participar a la fase concurs de trasllats encara que demanis el mateix que a la fase de dret preferent .

45.   Sóc funcionària de secundària però també tinc l’oposició com a professora tècnica de FP en excedència. Segons he entès, a la sol·licitud del concurs de trasllats hauria de fer dues sol·licituds. Jo vull saber si això és així, o bé puc fer les dues peticions en la mateixa sol·licitud. I si és veritat que he de fer dues sol·licituds, com es prioritzen?. O potser són independents i al final s’ha de renunciar a una plaça si se n’obtenen les dues.

Sí,  pots fet les dues sol·licituds.
A la mateixa no ho pots fer.
En cas d’obtenció simultània de més d’una destinació per participació en aquest concurs per diferents cossos docents, l’interessat haurà de fer l’opció per una d’elles en el termini i efectes que s’indiqui. Així mateix, en cas que abans de la presa de possessió s’obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública, l’interessat haurà d’optar per escrit.

46.   Què és el Dret de concurrència i/o consort?

S'entén per dret de concurrència i/o consort la possibilitat que diferents docents condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província determinada.