Els mestres d'ESO i la provisió de llocs de mestres en instituts (trasllats 2014)

Provisió de llocs de mestres en instituts
  • Podran participar per traslladar-se a llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu, d’acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i els mestres en situació de pèrdua de la destinació definitiva per supressió en la plantilla del centre del lloc de treball que ocupaven en un institut o institut escola.  • També podran sol·licitar llocs de treball del nivell d’educació infantil i primària els que compleixin amb els requisits d’especialitat. En cas d’obtenir destinació definitiva, perdran l’opció a obtenir destinació en llocs de treball en instituts, d’acord amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre.  • Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts podran participar únicament per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sens perjudici del dret a participar en llocs en centres d’ensenyament infantil i primari per aquesta o una altra especialitat habilitada.