El dret preferent en el concurs de trasllats 2014 (cos de mestres)

II. Fase de dret preferent a centre
-10 Participants

Poden participar en la fase de dret preferent a centre els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven en el centre.-11 Sol·licituds

Els mestres que desitgin fer ús del dret preferent a centre formalitzaran la seva sol·licitud d’acord amb el que disposen les bases 23 a 26.

Hauran d’indicar, en la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre i consignar, per ordre de preferència, les especialitats que tinguin reconegudes i per les quals voluntàriament desitgin ser destinats per aquesta fase.-12 Prioritats

Quan concorrin dos o més participants en el dret preferent a un mateix centre, s’adjudicarà el lloc a qui compti amb major puntuació en aplicació dels barems de mèrits establerts a l’annex 2. En cas d’empat en la puntuació, el primer criteri de desempat serà el de major temps de serveis efectius en el centre com a funcionari o funcionària de carrera. Si l’empat persisteix, s’atendrà la major puntuació en cada un dels apartats del barem, d’acord amb l’ordre en què s’hi detallen i, com a últim criteri, la major puntuació en els diversos subapartats, també tal com hi apareixen. Si cal, s’utilitzarà com a últim criteri de desempat l’any de convocatòria del procés selectiu d’ingrés al cos i, dintre d’aquest, la major puntuació obtinguda.

Aquest dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació davant d’aquells que exercitin el dret preferent a municipi o zona.III. Fase de dret preferent a municipi o a zona-13 Participació

13.1 Participants

Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball del municipi o, si escau, zona determinada, els mestres funcionaris de carrera que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) Els mestres que van passar a exercir en un altre lloc a l’Administració Pública, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, sempre que hagin cessat en aquest altre lloc i hagin mantingut la seva situació de servei actiu en el cos de mestres.

c) Els destinats en centres públics espanyols a l’estranger que hagin de reincorporar-se a una nova destinació a l’inici del curs 2015-2016 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no hagin assolit el dret preferent a municipi, i als quals el Reial decret 1138/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regula l’Administració del Ministeri d’Educació a l’exterior (BOE núm. 262, d’1.11.2002) els reconeix el dret a ocupar quan retornin a Espanya un lloc de treball al municipi on van tenir la seva destinació definitiva en el moment de l’adscripció a l’estranger.

d) Els mestres que tenen reconegut el dret preferent a municipi o a zona en virtut d’execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) Els mestres que, havent estat declarats jubilats per incapacitat permanent, hagin estat posteriorment rehabilitats per al servei actiu i no tinguin destinació definitiva.

13.2 Condicions

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a municipi, excepte els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball (supòsit a), els quals podran optar per exercitar aquest dret en la zona o en el municipi corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

En el cas de mestres afectats per supressió de la destinació definitiva en un servei educatiu, es considera zona de desplaçament la que correspon al municipi on s’ubica la seu dels serveis educatius.

D’acord amb l’article 12 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, tots els mestres que desitgin fer ús del dret preferent, i fins que l’assoleixin, hauran de participar en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d’Ensenyament; en cas contrari es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació per la fase de concurs de trasllats i del temps que estiguin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.-14 Sol·licituds

Els mestres que desitgin fer ús del dret preferent a un municipi o zona formalitzaran la seva sol·licitud d’acord amb el que disposen les bases 23 a 26. Hauran d’indicar-hi la casella corresponent a la fase de dret preferent a municipi o zona. Els mestres afectats per pèrdua de la destinació definitiva, indicaran si desitgen fer ús del dret preferent en la zona o en el municipi corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats. Si no ho indiquen, es considerarà que sol·liciten l’àmbit de la zona.

També hauran de consignar, per ordre de preferència, les especialitats en les quals voluntàriament desitgin ser destinats per aquesta fase, d’entre les que constin com a titulars o bé n’hagin estat habilitats.

Pel que fa a les peticions de centres, les podran formular seguint una de les dues opcions següents:

a) Per garantir l’exercici del dret preferent, caldrà demanar tots els centres de l’àmbit del dret preferent tal com s’indica a la base 25.2. Si no consten tots els codis o no es consignen correctament, la participació serà segons el supòsit b).

No és obligatori demanar dins de l’àmbit de dret preferent ni les zones escolars rurals que comporten itinerància, ni les escoles d’educació especial, ni els centres classificats pel Departament d’Ensenyament com de complexitat màxima, d’acord amb el que preveu l’apartat 1.1.a) de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril (DOGC núm. 6613, de 30 d’abril), tots ells indicats en l’annex 3 d’aquesta resolució. No obstant això, si es vol exercir el dret preferent efectiu en algun d’aquests centres caldrà fer-ho tal com preveu l’esmentada base 25.2.

En l’adjudicació per la fase de dret preferent, preval el criteri d’especialitat per davant del de petició de centres, de manera que per a cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre demanades, abans de passar a la següent especialitat.

b) Consignar únicament aquells codis de centres del municipi o, si s’escau, de la zona, on es desitgi ser destinat, per ordre de preferència. En aquest cas, aquestes peticions es consideraran les primeres de la fase de concurs de trasllats, per la qual participarà i, si escau, obtindrà adjudicació, seguint l’ordre de prioritat indicat amb caràcter general a la base 20. No obstant, si el participant no obté cap de les destinacions demanades en l’apartat de dret preferent, mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.-15 Prioritats

Entre els participants que tenen garantida la participació en la fase de dret preferent al mateix municipi o zona, per haver indicat tots els centres o municipi/s de l’àmbit, l’ordre de prioritat en l’obtenció de la destinació serà donat pel mateix ordre en què els diferents grups de situacions figuren detallats a la base 13 d’aquest annex 1.

La destinació a centre concret, una vegada reservat el municipi i l’especialitat com a conseqüència de l’exercici del dret preferent, se’ls adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats, i es determinaran les prioritats pel mateix barem que estableix l’annex 2 i d’acord amb la base 20.

En el cas de no poder adjudicar, seguint el criteri de concurrència amb els participants de la fase de concurs de trasllats, cap destinació en l’àmbit del dret preferent, es reservarà, si escau, una vacant del municipi o, si és el cas, de la zona.

Quan hi hagi més d’un mestre dintre d’un mateix apartat amb dret preferent al mateix municipi o zona, la prioritat entre ells la determinarà la major puntuació total derivada de l’aplicació del barem de l’annex 2.CONVOCATÒRIA