El dret preferent en el concurs de trasllats 2014 (secundària i inspecció)

Fases del procediment de concurs de trasllats

1. Dret preferent a centre


—1 Participants

Podrà participar voluntàriament en aquesta fase:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on va tenir la darrera destinació definitiva.

b) El professorat dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació definitiva al centre, que hagi superat el procediment selectiu d’adquisició de noves especialitats. Un cop obtingut el nou lloc, només podrà exercir aquest dret en ocasió de l’adquisició d’una altra nova especialitat.—2 Prioritats

2.1 L’ordre de prioritat per a l’obtenció de destinació en l’exercici del dret preferent a centre serà donat pel mateix ordre en què els dos col·lectius de participants estan relacionats a la base 11.

2.2 En el supòsit de concórrer a un mateix lloc de treball diversos participants inclosos en el mateix col·lectiu, la prioritat entre ells serà determinada per la puntuació total més elevada assignada d’acord amb el barem de mèrits corresponent. En el supòsit que es produeixin empats en les puntuacions, s’utilitzarà com a primer criteri de desempat el temps més gran de serveis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si persisteix l’empat, la resta de criteris previstos a la base 8 en el mateix ordre en què s’hi detallen.

Aquest dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació davant dels qui exercitin el dret preferent a localitat o a zona.—3 Sol·licituds

Els participants en aquesta fase de dret preferent a centre formalitzaran la sol·licitud d’acord amb allò que es preveu a la base 24.

El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar, a la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d’indicar, en l’ordre desitjat, les especialitats per les quals vulgui participar en aquesta fase, de les quals sigui titular i que corresponguin al cos des del qual participa.

Pel que fa al professorat que participa en aquesta fase pel fet d’haver superat el procediment selectiu d’adquisició de noves especialitats, només podrà fer constar l’especialitat o especialitats superades en aquell procediment per a les quals vulgui obtenir destinació en aquesta fase.

En qualsevol cas, el nombre màxim d’especialitats que es podran prioritzar a l’apartat corresponent de la sol·licitud serà de sis.2. Dret preferent a localitat o a zona


—14 Participació

14.1 Participants.

Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball de la localitat, o, si és procedent, d’una zona determinada, per una sola vegada, els funcionaris i les funcionàries dels cossos docents que estiguin en algun dels supòsits següents:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) El professorat que, amb pèrdua de la plaça docent que tenia amb caràcter definitiu, va passar a exercir en un altre lloc a l’Administració, mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, i sempre que hagi cessat en aquest altre lloc.

c) El professorat destinat en centres públics espanyols a l’estranger que hagi de reincorporar-se a una nova destinació el curs 2015-2016 o que, tot i que s’hagi reincorporat en cursos anteriors, encara no hagi assolit el dret preferent a la localitat, i al qual el Reial decret 1138/2002, de 31 d’octubre (BOE núm. 262, d’1.11.2002), reconeix el dret a ocupar quan retorni a Espanya un lloc de treball a la localitat on va tenir la seva destinació definitiva.

d) El professorat que tingui reconegut aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) El professorat que, després d’haver estat declarat jubilat per incapacitat permanent, hagi estat rehabilitat per al servei actiu, i no tingui destinació definitiva.

14.2 Condicions.

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte els professors que estiguin en el supòsit de la lletra a) —professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball—, els quals podran optar per exercitar aquest dret a la zona o a la localitat corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

En el cas del professorat afectat per supressió de la seva destinació definitiva en un servei educatiu, es consideraran localitat i zona de desplaçament les que corresponguin a la localitat on s’ubica la seu del servei educatiu.

D’acord amb l’article 12.c), del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, tots els funcionaris i les funcionàries que vulguin fer ús del dret preferent, i fins que l’assoleixin, hauran de participar, de la forma que indiquen les bases 15 i 16 següents, en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d’Ensenyament; en cas contrari es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació en la convocatòria del concurs de trasllats per una fase diferent a la del dret preferent i del temps que portin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.

—15 Sol·licituds

15.1 Els qui vulguin fer ús del dret preferent a localitat o zona formalitzaran la sol·licitud d’acord amb el que preveu la base 24, i hauran d’indicar-hi la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva indicarà si vol fer ús del dret preferent a la localitat o bé a la zona. En el cas de no fer constar l’àmbit que es vulgui, es considerarà que sol·liciten l’àmbit de la zona.

15.2 En els apartats corresponents hauran de consignar, per ordre de preferència, les especialitats de les quals siguin titulars per les quals vulguin participar en aquesta fase, en l’ordre que desitgin, i amb un límit de sis.

—16 Peticions i prioritats

16.1 Per a formular les peticions, podran optar per una de les dues formes següents:

a) Especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, els codis de tots els centres de la localitat o, si s’escau, de la zona.

En cas que l’àmbit del dret preferent sigui el municipi, especificar a la relació de peticions els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons les seves preferències. Si únicament s’especifica el codi de municipi, sense els codis de centres, s’entendrà que es demanen tots els centres d’aquest municipi.

En cas que l’àmbit del dret preferent sigui la zona, les peticions de centres hauran d’estar agrupades per blocs homogenis de municipis, és a dir, els codis de centres d’un mateix municipi han d’estar agrupats, en la seva totalitat i consecutivament, en un mateix bloc de peticions, en l’ordre que es vulgui per als municipis i, dintre de l’agrupació de centres d’un mateix municipi, en l’ordre que es vulgui per als centres. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, l’administració reordenarà les peticions per agrupar-les per blocs homogenis de municipis.

S’exceptuen d’aquesta obligatorietat de demanar tots els centres de l’àmbit de dret preferent els centres classificats pel Departament d’Ensenyament com de complexitat màxima, d’acord amb el que preveu l’apartat 1.1a) de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril (DOGC núm. 6613, de 30 d’abril), i que figuren indicats com a tals a l’annex 3. No obstant això, si es vol exercir el dret preferent efectiu en algun d’aquests centres no obligatoris s’hauran de relacionar també els codis de tots els centres d’aquestes característiques de la localitat o zona. Si no és així, es considerarà que el participant opta pel supòsit b) d’aquesta mateixa base pel que fa a tots els centres demanats, tant si són centres ordinaris com centres de màxima complexitat.

En cas que aquesta opció a) quedi invalidada perquè la relació de codis sigui incompleta, d’acord amb les especificacions indicades, o perquè algun dels codis indicats quedi invalidat perquè és erroni, es considerarà que no s’han demanat tots els codis dels centres que consten al municipi o zona i, per tant, la participació serà pel supòsit b) d’aquesta base.

Per cada especialitat, es tindran en compte totes les peticions demanades, abans de passar a la següent petició.

L’ordre de prioritat, en aquesta opció, per aconseguir el dret preferent a localitat o zona corresponents, serà donat pel mateix ordre en què els diferents col·lectius figuren detallats a la base 14 d’aquest annex.

En cas de concórrer més d’un participant dintre d’un mateix col·lectiu amb dret preferent a la mateixa localitat o, si s’escau, zona, la prioritat serà determinada pel que preveu la base 8.

Una vegada aconseguit el dret preferent en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase, la destinació a centre concret s’adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats. A aquests efectes, la prioritat entre tots ells la determinarà el que preveu la base 8.

b) Especificar a la relació de peticions, segons les seves preferències, únicament els codis dels centres de la localitat o, si s’escau, de la zona, que vulguin sol·licitar, sense complir l’obligatorietat de demanar-los tots, indicada a l’opció a) anterior.

En aquesta opció, a efectes del procediment d’adjudicació en aquesta convocatòria, les seves peticions passaran a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats, regulada a les bases 17 a 21 següents, fase per la qual participarà i, si s’escau, obtindrà adjudicació.

L’ordre de prioritat, en aquesta opció, serà el que s’indica amb caràcter general, per a la fase de concurs de trasllats, a la base 20.

Si no obté adjudicació en cap de les peticions sol·licitades per l’apartat de dret preferent, mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

16.2 En qualsevol de les dues opcions esmentades, els codis de centre o localitat hauran de coincidir amb els codis detallats als annexos d’aquesta Resolució de convocatòria.CONVOCATÒRIES:

Departament d'Ensenyament