Codis especialitats (mestres) Trasllats 2014

Llocs objecte de provisió

Els llocs de treball en escoles i dels dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola dependents del Departament d’Ensenyament objecte de provisió d’aquest concurs són els següents i tenen assignats els codis que s’especifiquen:

Educació infantil i primària
Codi
Lloc de treball
031
Educació infantil
038
Educació primària
032
Llengua estrangera: anglès
033
Llengua estrangera: francès
039
Llengua estrangera: alemany
034
Educació física
035
Música
036
Pedagogia terapèutica
037
Audició i llenguatge
Instituts i instituts escola Especialitats de l’ESO
Codi
Lloc de treball
021
Ciències socials
022
Ciències de la naturalesa
023
Matemàtiques
068
Llengua catalana i literatura
024
Llengua castellana i literatura
025
Llengua estrangera: anglès
026
Llengua estrangera: francès
027
Educació física
028
Música
055
Educació visual i plàstica
054
Tecnologia
Altres llocs en instituts i instituts escola
060
Pedagogia terapèutica
3 Requisits d’especialitat
  • Els mestres funcionaris de carrera que van accedir al cos mitjançant processos selectius convocats i resolts fins al 2006 podran sol·licitar l’especialitat per la qual van superar el procediment selectiu d’ingrés al cos i/o qualsevol de les especialitats de les quals se n’estigui habilitat d’acord amb la normativa dictada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre. Si no han obtingut encara la primera destinació definitiva hauran de demanar com a mínim l’especialitat titular (oposició).
  • Els mestres funcionaris de carrera que han superat procediments selectius d’ingrés al cos de mestres a partir de la convocatòria de 2007 obtindrà la seva primera destinació definitiva en l’especialitat i Administració educativa per la qual va participar i superar el corresponent procés selectiu. En cas que ja hagin obtingut una primera destinació definitiva, podran sol·licitar l’especialitat per la qual van ingressar al cos (especialitat titular) i/o una altra d’habilitada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre.

-4 Coneixements de llengua catalana
Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d’acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència de català (C1), que d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l’anterior denominació de nivell de suficiència de català (C), llevat dels que hagin obtingut la idoneïtat especial per impartir l’ensenyament en llengua catalana, per resolució de la Direcció General d’Innovació o per haver superat el concurs oposició d’accés al cos de mestres o a cossos docents d’ensenyament secundari a partir de 1991.
Igualment hauran d’acreditar el nivell adequat oral i escrit de la llengua aranesa per ocupar els llocs de treball a Era Val d’Aran.
No caldrà aportar cap certificació acreditativa d’aquests requisits quan constin al Registre informàtic de personal docent.

-5 Còmput i reconeixement dels requisits
Totes les condicions exigides en aquest concurs han d’estar complertes o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit establert en la base 16 relatiu a la permanència en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per a tornar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d’excedència o suspensió de funcions, que s’entendrà complert a 31 d’agost de 2015.