Barem secundària Trasllats 2014Annex 8

Barem de mèrits aplicable als cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i dissenyEls mèrits acreditats per les persones participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits perfeccionats i acreditats fins a la finalització del termini.—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Als funcionaris i les funcionàries de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

b) Als efectes dels subapartats 1.1.1 (permanència a la destinació definitiva), 1.1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat a cossos docents), podran ser computats els serveis que s’hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l’empara dels supòsits que preveu l’article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei. Igualment, podran ser computats per aquests subapartats el temps d’excedència per cura de familiars declarada segons l’article 89.4 de l’esmentada Llei 7/2007.

c) En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 (serveis en altres cossos docents) no es tindran en consideració els anys en què els serveis s’hagin prestat simultàniament, ni tampoc els anys en què aquests serveis siguin simultanis amb els serveis al cos pel qual es concursa computables pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

1.1 Antiguitat al centre.

1.1.1. Per cada any consecutiu de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual es concursa, o en el qual està adscrit temporalment a l’estranger, o en situació d’adscripció a la funció de la inspecció d’educació o a altres llocs, serveis de recerca o de suport a la docència dependents de l’Administració educativa, sempre que aquestes situacions d’adscripció hagin tingut com a conseqüència la pèrdua de la destinació docent.

Puntuació:

Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents, 6,00 punts per cadascun.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Notes:

a) Als efectes d’aquest subapartat 1.1.1, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats el centre a la plantilla del qual pertany el funcionari amb destinació definitiva o al qual està adscrit, sempre que la situació d’adscripció hagi implicat la pèrdua de la destinació docent.

b) Els professors que tenen la destinació definitiva en un centre, per integració o desglossament, o trasllat total o parcial d’un altre, comptaran, als efectes d’aquest subapartat, la permanència ininterrompuda referida al seu centre d’origen.

c) Únicament seran computables per aquest subapartat 1.1.1 els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos pel qual es concursa.

d) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc o altres causes i professorat que participa des de la primera destinació definitiva després d’una supressió:

d.1) Pel que fa a la determinació dels serveis a què es refereix aquest subapartat 1.1.1, respecte dels funcionaris i les funcionàries que han de participar en aquest concurs de trasllats perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs, perquè procedeixen de la situació d’excedència forçosa, o perquè se’ls ha suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu, es considerarà centre des del qual participen l’últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s’acumularan, si és procedent, els serveis prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre.

Aquests funcionaris afectats per la pèrdua definitiva del lloc podran, així mateix, acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior al de la supressió. Per al professorat afectat per desplaçaments consecutius del lloc de treball, l’acumulació de serveis comprendrà els prestats amb destinació definitiva als llocs de treball dels quals, successivament, va ser desplaçat. En cas que els funcionaris i les funcionàries afectats no hagin ocupat cap altra destinació definitiva immediatament anterior diferent de la suprimida, podran acumular al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter provisional abans de l’obtenció d’aquesta; la puntuació d’aquests serveis amb caràcter provisional s’ajustarà al que disposa el subapartat 1.1.2.

També s’aplicaran aquests criteris als funcionaris i les funcionàries que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat de destinació.

d.2) Els funcionaris i les funcionàries que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d’haver-los estat suprimida amb caràcter definitiu la plaça de la qual eren titulars tindran dret a que se’ls considerin prestats al centre des del qual concursen els serveis que acreditin al centre en què se’ls va suprimir la plaça i, si s’escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a la supressió. Aquest mateix criteri s’aplicarà als qui presten serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d’haver perdut la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació d’excedència forçosa.

e) Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per adscripció a llocs a l’estranger o a l’Administració :

En els supòsits d’adscripció temporal en centres públics espanyols a l’estranger o a llocs o altres serveis de recerca i suport a la docència de l’Administració educativa, sempre que el nomenament hagi suposat la pèrdua de la seva destinació docent, la puntuació d’aquest subapartat serà donada pel temps de permanència ininterrompuda en aquesta adscripció. Quan se cessi en l’adscripció i s’incorpori com a provisional a la seva Administració educativa d’origen, s’entendrà per centre des del que es participa la destinació servida en adscripció, al qual s’acumularan, si escau, els serveis prestats provisionalment amb posterioritat en qualsevol centre. Aquest temps com a provisional que transcorre des de la finalització en l’adscripció fins la participació en aquest concurs serà valorat d’acord amb el que disposa el subapartat 1.1.2.

1.1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d’aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Als funcionaris de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.1.3 Per cada any com a funcionari de carrera en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

La determinació dels centres i llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial es regula a la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril (DOGC núm. 6613, de 30 d’abril)

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Aquesta puntuació s’afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Notes:

Escaurà assignar puntuació per aquest subapartat als participants que estiguin en les situacions següents:

Els que participin conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

Els que participin conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagin estat en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

Els que participin pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una comissió de serveis en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial.

a) La puntuació que s’assigni per aquest subapartat sempre es computarà a partir del curs acadèmic en què el centre o el lloc de treball hagi estat expressament considerat de dificultat especial , tenint en compte el que indiquen els apartats 3 i 5 de l’esmentada Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril.

b) No es computarà, als efectes d’aquest subapartat, el temps que el professor hagi romàs fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d’estudis o en supòsits anàlegs que suposin que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

1.2 Antiguitat al cos.

1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos a què correspon la vacant.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d’altres cossos docents a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior.

Puntuació: 1,50 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,125 punts per cada mes complet.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d’altres cossos docents a què es refereix la LOE, d’un subgrup inferior.

Puntuació: 0,75 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,0625 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.—2 Cossos de catedràtics

Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes o d’arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 5 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d’aquest document els participants amb destinació a Catalunya.—3 Mèrits acadèmics (màxim de 10 punts)

Notes generals:

a) En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l’Estat espanyol. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d’acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols hagin estat obtinguts a l’estranger o hagin estat expedits per institucions docents d’altres països, haurà d’adjuntar-s’hi la corresponent homologació.

b) Les especificacions que es fan en aquest apartat en la titulació al·legada per a l’ingrés en el cos des del qual es concursa, a efectes de la participació dels funcionaris i les funcionàries dels cossos de catedràtics, s’entendran referides a la titulació al·legada per a l’ingrés al corresponent cos de professors des del qual s’han integrat o, si s’escau, l’al·legada per a l’ingrés en el cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d’aquest apartat 3.1 només es valorarà un títol per cada un d’ells.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l’ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual s’hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d’estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s’hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

3.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l’al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d’aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si és procedent, la certificació que s’indiqui a cada subapartat.

b) Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l’ingrés en el cos des del qual es participa.

3.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s’al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s’han cursat i superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes:

a) En el cas de personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis de primer cicle que es presenti.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d’algun dels cursos d’adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l’obtenció d’altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s’al·leguin com a mèrits en el subapartat següent.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s’al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s’han cursat i superat totes les assignatures corresponents a la titulació de segon cicle al·legada.

Notes:

a) En el cas de funcionaris de cossos docents del subgrup A1, no es valoraran, per aquest apartat, en cap cas, els estudis d’aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si escau, ensenyaments complementaris), per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d’aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s’esmenta a l’apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

3.3 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d’art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l’ingrés en la funció pública docent o, si escau, que no hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punt.

Quan escaigui valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d’EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l’anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d’acord amb el que indica l’apartat 6.7 d’aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d’EOI i títols professionals de música o dansa: fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s’han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l’obtenció d’aquests títols.—4 Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim de 20 punts)

Notes:

a) En cas d’haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs i funcions indicats als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, i s’haurà de valorar el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

c) En el cas de funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, es tindran en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, amb anterioritat a la integració, inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

d) Es consideraran centres públics assimilats als centres públics d’ensenyament secundari els següents:

Instituts de batxillerat.

Instituts de formació professional.

Centres d’educació de persones adultes, sempre que imparteixin els mateixos ensenyaments que als centres a què es refereixen aquests apartats.

Centres d’ensenyaments integrats.

4.1 Per cada any com a director/a en centres públics docents o en serveis educatius previstos al Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament, o com a coordinador/a d’aula de formació de persones adultes, així com a director/a d’agrupacions de llengua i cultura espanyoles.

Puntuació: 4,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

4.2 Per cada any com a vicedirector, subdirector, secretari, cap d’estudis o càrrecs equivalents en centres públics docents.

Puntuació: 2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Nota:

Es consideraran càrrecs directius equivalents almenys els següents:

Els òrgans unipersonals de direcció addicionals, exercits a partir de l’1 de juliol de 2011, previstos al Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost).

Subsecretari.

Secretari adjunt.

Cap d’estudis adjunt.

Cap d’estudis nocturn

Cap d’estudis d’FP.

Coordinador pedagògic als instituts d’ensenyaments secundaris.

Adjunt al director de CREDA.

Administrador de centres de formació professional.

Els càrrecs assenyalats en aquest subapartat ocupats en seccions de formació professional.

4.3 Altres funcions docents.

Per cada any com a coordinador de cicle, cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics, assessor de formació permanent, o funcions docents anàlogues, així com la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de la LOE.

Puntuació (màxim de 5,00 punts):

1,00 punt per any complet.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real de la funció. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Nota:

Es consideraran altres funcions docents anàlogues les següents:

Cap de departament adjunt.

Càrrec annex d’escola d’art i superior de disseny.

Cap d’àrea d’escola d’art i superior de disseny.

Coordinador de qualitat (ISO).

Coordinador d’activitats i serveis.

Coordinador d’educació secundària, de batxillerat o de formació professional.

Coordinador d’informàtica.

Coordinador de prevenció de riscos laborals.

Coordinador lingüístic.

Coordinador amb responsabilitats administratives.

Coordinador d’ensenyaments inicials (formació d’adults).

Coordinador d’ensenyaments bàsics (formació d’adults).

Coordinador de competències per a la societat de la informació (formació d’adults).

Coordinador de proves d’accés (formació d’adults).

Coordinador de centre formador.

Coordinador de pla de transició al treball (PTT).

Coordinador de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Tutor d’aprenentatge.

Tutor d’educació infantil, d’educació primària, d’ESO, de batxillerat, d’FP, de cicles formatius d’arts, d’educació especial, d’ensenyament de disseny, d’ensenyament d’esports, d’ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d’accés a cicles formatius, de proves d’accés a la universitat, d’unitat de suport d’educació especial, d’acollida i d’aula oberta.

Professors adscrits en comissió de servei als serveis de l’Administració educativa o als instituts de ciències de l’educació, no inclosos a l’apartat 6.4 d’aquest mateix barem.—5 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

5.1 Activitats de formació superades.

Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos a què pertany el participant, a les places a les quals opti, o relacionades amb l’organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l’educació, organitzades pel Ministeri d’Educació, per les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa, així com les organitzades per universitats o per institucions no lucratives, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives.

Puntuació:

Per cada 10 hores d’activitats de formació acreditades s’assignaran 0,10 punts (màxim, 6 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 10.

Quan les activitats, en lloc d’hores, estiguin expressades en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10 (article 3 de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari).

L’acreditació de directiu professional docent reconeguda mitjançant el procediment regulat per la Resolució ENS/57/2012, de 23 de gener (DOGC núm. 6064, de 10 de febrer) correspon a 150 hores de formació en aquest subapartat.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació corresponent del curs que s’al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

5.2 Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1 anterior.

Puntuació:

Per cada 3 hores d’activitats de formació acreditades s’assignaran 0,10 punts (màxim, 3 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 3.

Quan les activitats, en lloc d’hores, estiguin expressades en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada; no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui. En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació corresponent de l’activitat que s’al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.

5.3 Per cada especialitat de la qual el participant sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa, i diferent de la d’ingrés, adquirida pel procediment d’adquisició de noves especialitats, regulat en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer, o obtinguda mitjançant la superació d’un concurs oposició convocat amb anterioritat al 1994.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la credencial d’adquisició de la nova especialitat.

Quedaran exempts de la presentació d’aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

En el cas dels cossos de catedràtics, es valoraran les especialitats adquirides en el corresponent cos de professors.—6 Altres mèrits (màxim de 15 punts)

6.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum educatiu o amb l’organització escolar.

Puntuació: (fins a 8 punts).

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l’editorial on constin el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d’exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com certificació en què constin el nombre d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d’edició.

En el cas que l’editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s’hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l’òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l’autor o els autors, data de la primera edició, nombre d’exemplars i la difusió que se n’ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l’editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat en què no figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document se n’indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se’n presentarà un exemplar imprès.

6.2 Per premis d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per una Administració educativa.

Per la participació en projectes de recerca o innovació en l’àmbit de l’educació.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

L’acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes, expedida per l’organisme corresponent. En cas que aquesta participació consti al registre informàtic del professorat, no caldrà aportar cap justificació documental.

6.3 Mèrits artístics i literaris.

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d’àmbit autonòmic, estatal o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, solista en l’orquestra o en agrupacions de cambra; per exposicions individuals o col·lectives.

Puntuació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius:

Els programes, crítiques, els exemplars corresponents, la certificació de l’autoria i del dipòsit legal i, si s’escau, l’acreditació dels premis obtinguts (entitat, àmbit, categoria).

6.4 Per cada any de serveis en un lloc de treball de l’Administració educativa del mateix nivell o superior de complement de destinació a l’assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis a la Inspecció d’Educació, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions en un lloc que figuri a la relació de llocs de treball de l’organisme corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i/o resolució de comissió de serveis.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.5 Per cada convocatòria en què hagi actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius d’ingrés o accés als cossos docents als quals es refereix la LOE.

Puntuació: 0,25 punts

Documents justificatius:

Quan no s’hagi pogut al·legar mitjançant el programa telemàtic de sol·licituds, certificat expedit per l’òrgan de l’Administració educativa convocant que tingui la custòdia de les actes dels tribunals d’aquests procediments.

Només es valorarà haver format part dels tribunals a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2.3.2007).

6.6 Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l’obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereixin.

Puntuació: 0,10 punts.

Documents justificatius:

Certificació expedida per l’Administració educativa competent o, si s’escau, pel director del centre públic docent en què s’hagi realitzat la tutorització o coordinació del pràcticum de grau, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit per participar amb caràcter general

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l’acreditació d’algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d’acord amb la base 5, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l’anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d’idiomes, d’acord amb el que indica l’apartat 3.3 d’aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l’òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya .

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D’altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s’hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin a les convocatòries respectives d’aquestes comunitats autònomes.

CONVOCATÒRIES:

Departament d'Ensenyament