Barem Inspecció Trasllats 2014

Annex 7

Barem de mèrits aplicable als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació
Els mèrits acreditats per les persones participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Únicament es valoraran, per tant, els mèrits perfeccionats i acreditats fins a la finalització del termini.—1 Antiguitat

Notes generals:

a) Els anys de serveis al·legats corresponents al subapartat 1.3.2 (antiguitat a altres cossos) no es tindran en compte si han estat simultanis amb els serveis als cossos de la inspecció computables pels apartats 1.1 o 1.2.

b) Als efectes dels apartats 1.1 (permanència a la destinació definitiva), 1.2 (temps en situació de provisionalitat) i 1.3 (antiguitat al cos), podran ser computats els serveis que s’hagin prestat en situació de serveis especials obtinguda a l’empara dels supòsits que preveu l’article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. També podran ser computats per aquests subapartats els serveis prestats en les situacions equivalents als serveis especials establertes per disposicions anteriors a la citada Llei. Igualment, podran ser computats per aquests subapartats el temps d’excedència per cura de familiars declarada segons l’article 89.4 de l’esmentada Llei 7/2007.

1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva als mateixos serveis territorials, a la mateixa plantilla provincial o, si s’escau, a les unitats territorials en què estigui organitzada la inspecció d’educació.

Puntuació: Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Tercer any: 4,00 punts.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

Quart any i següents: 6,00 punts per cadascun.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,50 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Als funcionaris que han de participar amb caràcter forçós perquè han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs o perquè procedeixen de la situació de l’excedència forçosa o per supressió expressa del lloc de treball amb caràcter definitiu, se’ls considerarà lloc des del qual participen l’últim en el qual hagin prestat serveis amb caràcter definitiu, al qual s’acumularan, si s’escau, els serveis prestats posteriorment amb destinació provisional.

Aquests criteris també s’aplicaran als funcionaris que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat.

1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d’aquesta situació.

Puntuació: 2 punts per any.

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal. Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Quant als funcionaris de carrera que participin amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no podrà acumular-se aquesta puntuació.

1.3 Antiguitat en el cos.

1.3.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa o en el cos d’inspectors d’educació.

Puntuació: 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament com a funcionari de carrera, del cos des del qual es concursa i, si s’escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d’acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.

Als efectes de determinar l’antiguitat en el cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i en el cos d’inspectors d’educació, es reconeixeran els serveis efectius prestats com a funcionaris de carrera en el cos d’inspectors de procedència i els prestats des de la data d’accés com a docents a la funció inspectora, d’acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

1.3.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en altres cossos docents, a què es refereix la LOE.

Puntuació: 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament, com a funcionari de carrera, del cos des del qual es concursa i, si s’escau, amb els serveis prestats en la funció inspectora d’acord amb la disposició addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Els participants destinats en centres dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya quedaran exempts de la presentació d’aquests documents.—2 Mèrits acadèmics (màxim, 10 punts)

En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l’Estat espanyol. No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d’acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. Quan els títols hagin estat obtinguts a l’estranger o hagin estat expedits per institucions docents d’altres països, haurà d’adjuntar-s’hi la corresponent homologació.

2.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d’aquest apartat 2.1 només es valorarà un títol per cada un d’ells.

2.1.1 Per posseir el títol de doctor:

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.2 Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l’ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual s’hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d’estudis avançats.

Puntuació: 2,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s’hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

2.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau.

Puntuació: 1,00 punt.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

2.2 Altres titulacions universitàries.

Notes generals:

a) Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l’al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d’aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si és procedent, la certificació que s’indiqui a cada subapartat.

b) Les titulacions universitàries de caràcter oficial, en el cas de no haver estat les exigides amb caràcter oficial com a requisit per a l’ingrés al cos des del qual es participa, o per a l’accés, en el seu dia, als llocs d’inspecció educativa, es valoraran com s’indica a continuació:

2.2.1 Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau.

Puntuació: 5,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb el que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 13 d’agost de 2007 i el Reial decret 1002/2010.

2.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s’al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s’han cursat i superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes:

a) No es valorarà en cap cas, per aquest apartat, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d’algun dels cursos d’adaptació.

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l’obtenció d’altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s’al·leguin com a mèrits a l’apartat següent.

2.2.3 Pels estudis corresponents al segon cicle d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s’al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s’han cursat i superat totes les assignatures corresponents a la titulació de segon cicle al·legada.

Notes:

a) Per aquest apartat, no es valoraran, en cap cas, els estudis d’aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si escau, ensenyaments complementaris), per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d’aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s’esmenta a l’apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

2.3 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d’art, així com les de la formació professional, en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a l’ingrés en la funció pública docent o, si escau, que no hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punt.

Quan escaigui valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d’EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l’anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d’acord amb el que indica l’apartat 4.4 d’aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,50 punts.

Documents justificatius:

Per valorar els certificats d’EOI i títols professionals de música o dansa: fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s’han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l’obtenció d’aquests títols.—3 Formació i perfeccionament (màxim de 10 punts)

3.1 Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament en la funció inspectora o amb aspectes relacionats amb l’organització escolar o amb l’ensenyament, organitzats pel Ministeri d’Educació, per les administracions educatives de les comunitats autònomes o per universitats, així com els organitzats per institucions no lucratives, sempre que hagin estat homologades o reconegudes per les esmentades administracions educatives.

Puntuació: s’assignaran 0,10 punts per cada 10 hores d’activitat de formació acreditada (màxim de 6,00 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d’hores, estiguin expressats en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10 (article 3 de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari).

3.2 Per la impartició, direcció o coordinació de les activitats de formació indicades en el subapartat 3.1 anterior.

Puntuació: per cada 3 hores d’activitats de formació acreditades s’assignaran 0,10 punts (màxim de 4 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 3. Quan les activitats en lloc d’hores, estiguin expressats en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius:

Certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació corresponent de l’activitat que s’al·lega. En cas que les activitats a al·legar constin en el registre informàtic de professorat no caldrà aportar cap justificació documental.—4 Altres mèrits (màxim de 20 punts)

4.1 Publicacions.

Per publicacions de caràcter didàctic i científic directament relacionades amb l’ensenyament.

Puntuació (fins a 5 punts):

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1,00 punt.

Coautor: fins a 0,50 punts.

3 autors: fins a 0,40 punts.

4 autors: fins a 0,30 punts.

5 autors: fins a 0,20 punts.

Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,20 punts.

Coautor: fins a 0,10 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l’editorial on consti el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d’exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació en què consti el nombre d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d’edició.

En el cas que l’editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s’hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l’òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l’autor o els autors, data de la primera edició, nombre d’exemplars i la difusió que se n’ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l’editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat on no figuri l’ISBN i que tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s’indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se’n presentarà un exemplar imprès.

4.2 Valoració del treball desenvolupat (màxim, 10 punts).

Notes:

a) En cas d’haver exercit amb simultaneïtat els càrrecs indicats als subapartats 4.2.1 a 4.2.5, no podrà acumular-se la puntuació corresponent, i s’ha de valorar el que pugui resultar més avantatjós per al participant.

b) Només se’n valorarà l’exercici com a funcionari de carrera.

4.2.1 Per cada any de serveis com a subdirector general de la Inspecció d’Educació, inspector general o inspector en cap de la inspecció central d’educació bàsica, de batxillerat o ensenyament mitjà de l’estat o coordinador general de formació professional, o llocs equivalents dependents d’altres administracions educatives.

Puntuació: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.2 Per cada any de serveis com a cap de servei de la inspecció d’educació, inspector central, inspector central d’educació bàsica, batxillerat o ensenyament mitjà de l’estat, o coordinador central de formació professional, secretari o administrador de la inspecció central o inspector de la subdirecció general de la Inspecció d’Educació, o llocs equivalents dependents d’altres administracions educatives.

Puntuació: 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.3 Per cada any de servei com a inspector en cap, inspector en cap provincial d’educació bàsica o inspector en cap de districte de batxillerat o ensenyament mitjà de l’Estat o coordinador en cap provincial de formació professional, o cap de servei provincial d’inspecció tècnica d’educació o cap de divisió, o llocs equivalents dependents d’altres administracions educatives.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.4 Per cada any com a inspector en cap adjunt, coordinador d’àrea, coordinador de sector, inspector cap de districte, cap adjunt o coordinador d’equips sectorials, coordinador de demarcació, o llocs equivalents dependents d’altres administracions educatives.

Puntuació: 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,041 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2.5 Per cada any de serveis en llocs de l’Administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos pel qual es participa, sempre que aquests siguin diferents dels enumerats als subapartats del 4.2.1 al 4.2.4 anteriors d’aquest annex.

Puntuació: 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes o d’arts plàstiques i disseny.

Puntuació: 3,00 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti la pertinença al cos de catedràtics. Quedaran exempts de la presentació d’aquest document els participants amb destinació a Catalunya.

4.4 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l’acreditació d’algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d’acord amb la base 5, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l’anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d’idiomes, d’acord amb el que indica l’apartat 2.3 d’aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l’òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya .

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D’altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s’hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que es determinin a les convocatòries respectives d’aquestes comunitats autònomes.

CONVOCATÒRIES:

Departament d'Ensenyament