Barem cos de mestres Trasllats 2014

Annex 2

Barem i justificació de mèrits


Els mèrits acreditats pels mestres participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La data de finalització del còmput dels serveis i mèrits perfeccionats i acreditats serà la de la finalització del termini.

No caldrà acreditar documentalment els mèrits que es detallen en cadascun dels apartats i subapartats següents, quan aquests constin al Registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament.1. Antiguitat.

1.1 Antiguitat en el centre.

1.1.1 Permanència en la destinació definitiva

Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual participa.

Pel primer i segon any: 2 punts per any

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Pel tercer any: 4 punts

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Pel quart i següents: 6 punts

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,500 punts per mes complet.

Consideracions per a la valoració del subapartat 1.1:

Als efectes d’aquest subapartat, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats el centre a la plantilla del qual pertany el mestre funcionari amb destinació definitiva, o en el qual està adscrit, sempre que la situació d’adscripció impliqui la pèrdua de la destinació docent. Els mestres que tenen la destinació definitiva en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, fusió, integració o transformació total o parcial de centre, supressió o qualsevol altra situació que suposi modificació de la destinació, mantindran, als efectes d’antiguitat en el nou centre de destinació definitiva, la generada en el centre d’origen.

Únicament seran computables els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos de mestres. Es consideraran serveis als efectes d’aquests subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d’excedència per tenir cura de familiar.

Per als mestres en adscripció temporal a centres públics espanyols a l’estranger o en casos anàlegs, la puntuació d’aquest apartat estarà donada pel temps de permanència ininterrompuda en l’adscripció esmentada. Aquest mateix criteri se seguirà amb els mestres que van ser nomenats per a llocs o altres serveis d’investigació i suport a la docència de l’Administració educativa, sempre que el nomenament hagi comportat la pèrdua del seu lloc de treball docent anterior.

Quan hagin cessat en la seva adscripció i s’hagin incorporat a l’àmbit territorial corresponent, s’entendrà com a centre des del qual es participa a l’efecte del concurs de trasllats l’adscripció esmentada, a la qual s’acumularà, si escau, el temps de serveis prestat provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre.

Per als mestres que participen en el concurs des de la situació de provisionalitat per la supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, per la pèrdua de la seva destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d’excedència forçosa, es considerarà com a centre des del qual participen, amb la finalitat de determinar els serveis a què es refereix aquest apartat, l’últim ocupat amb caràcter definitiu, al qual s’acumularan, si escau, els prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre. Tindran dret, a més, que se’ls acumulin al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior. Per al cas de mestres afectats per supressions consecutives de llocs de treball, aquesta acumulació comprendrà els serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres que successivament els van ser suprimits.

En el cas que el mestre afectat no hagi ocupat cap altra destinació definitiva, tindrà dret a l’acumulació, als efectes assenyalats, de la puntuació corresponent a l’apartat 1.1.2 del barem.

Aquests mateixos criteris seran aplicables al personal funcionari que participa en el concurs per haver perdut la destinació en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de municipi de destinació.

Els mestres que estiguin prestant serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després de la supressió del lloc del qual eren titulars tindran dret que se’ls considerin prestats en el centre des del qual concursen els serveis que acreditin en el centre on se’ls va suprimir el lloc i, si escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a la supressió esmentada. Aquest mateix criteri s’aplicarà als qui estiguin prestant serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després de la pèrdua de la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d’excedència forçosa.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal.

1.1.2 Temps en situació de provisionalitat

Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d’aquesta situació: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d’aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d’excedència per tenir cura de familiar.

Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participa amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no es podrà acumular aquesta puntuació.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal.

1.1.3 Serveis en llocs i centres d’especial dificultat.

La determinació dels centres i llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial es regula a la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril (DOGC núm. 6613, de 30 d’abril).

Per cada any com a personal funcionari de carrera en llocs o centres que tinguin la consideració de dificultat especial: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Aquesta puntuació s’afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

Procedirà assignar puntuació per aquest subapartat als participants que es trobin en les situacions següents:

Els que participin conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en un lloc o centre que tingui la qualificació d’especial dificultat.

Els que participin conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagin estat en un lloc o centre que tingui la qualificació d’especial dificultat.

Els que participin pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una comissió de serveis en un lloc o centre que tingui la qualificació d’especial dificultat.

La puntuació que s’assigni per aquest subapartat ha de correspondre al temps de permanència coincident amb la qualificació expressa com a centre de dificultat especial, tenint en compte els apartats 1, 3 i 5 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril.

No es computarà als efectes d’aquest subapartat el temps de permanència fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d’estudis o en casos anàlegs que suposin que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent, acompanyada d’una certificació expedida per aquesta que acrediti que el lloc o centre té aquesta qualificació, o bé certificació expedida per l’Administració educativa competent on consti la data d’inici i fi de la prestació efectiva dels serveis en els esmentats llocs o centres, especificant que tenen la qualificació d’especial dificultat.

1.2 Antiguitat en el cos

1.2.1 Serveis en el cos

Per cada any de serveis efectius en servei actiu com a funcionari de carrera del cos de mestres: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d’aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d’excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal.

1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior

Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d’altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d’aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d’excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal.

1.2.3 Serveis en altres cossos de subgrup inferior

Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d’altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, d’un subgrup inferior: 0,750 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0625 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d’aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d’excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, dels documents corresponents d’inscripció en els registres de personal.2. Cossos de catedràtics

Per ser personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de música i arts escèniques, d’escoles oficials d’idiomes o d’arts plàstiques i disseny, 5 punts.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent on consti la pertinença al cos de catedràtics o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics.3. Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).

En tot aquest apartat 3, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l’Estat espanyol.

No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d’acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia.

Quan els títols hagin estat obtinguts a l’estranger o hagin estat expedits per institucions docents a altres països, haurà d’adjuntar-s’hi la corresponent homologació.

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d’aquest apartat 3.1 només es valorarà un títol per cada un d’ells.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor: 5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició o certificat supletori de la titulació, expedits d’acord amb el que preveuen l’Ordre de 8 de juliol de 1988 o l’Ordre de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010 de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster diferent del requerit per a l’ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual se n’hagin exigit com a mínim 60 crèdits: 3 punts.

No es valorarà per aquest subapartat cap títol de màster exigit per a l’ingrés a la funció pública docent.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició o certificat supletori de la titulació, expedits d’acord amb el que preveuen l’Ordre de 8 de juliol de 1988 o l’Ordre de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s’hagi al·legat el títol de doctor.

Documents justificatius: fotocopia compulsada del certificat-diploma corresponent.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

Documents justificatius: fotocopia compulsada de la documentació justificativa que correspongui al premi o menció.

3.2 Altres titulacions universitàries:

Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l’al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d’aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si s’escau, la certificació que s’indiqui a cada subapartat.

Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l’ingrés en el cos des del qual es participa.

3.2.1 Titulacions de grau: 5 punts pel títol universitari oficial de grau.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició o certificat supletori de la titulació, expedits d’acord amb el que preveuen l’Ordre de 8 de juliol de 1988 o l’Ordre de 13 d’agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 3 punts.

En el cas del personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà, en cap cas, el primer títol o estudis d’aquest tipus que es presentin.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d’aquest tipus que hagi estat necessari superar per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

No es valoraran els primers cicles que hagin permès l’obtenció d’altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s’al·leguin com a mèrits, ni aquells primers cicles al·legats dels quals no s’hagin cursat totes les assignatures o crèdits.

Tampoc no es considerarà com a titulació de primer cicle la superació de cap curs d’adaptació.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició expedida d’acord amb el que preveu l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13). Si es tracta del primer cicle d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, caldrà aportar una certificació acadèmica on es faci constar de forma expressa que s’han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents al primer cicle. Si es tracta d’un segon títol o estudis de primer cicle, caldrà aportar també la certificació esmentada.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle

Pels estudis corresponents al segon cicle d’una llicenciatura, arquitectura, enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 3 punts.

Les titulacions d’únicament segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, només es valoraran com un segon cicle.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s’escau, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició expedida d’acord amb el que preveu l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13). La presentació d’aquests documents donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acrediten implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació d’algun dels documents esmentats en el paràgraf anterior.

3.3 Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la formació professional específica.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, els conservatoris professionals i superiors de música i dansa i les escoles d’art, així com les de formació professional específica, en el cas de no haver estat exigides com a requisit per a l’ingrés a la funció pública docent o, si s’escau, que no hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punt.

Per valorar les certificacions esmentades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d’EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l’anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d’acord amb el que indica l’apartat 6.7 d’aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior, tècnic superior de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors: 1,5 punts.

Documents justificatius: Per valorar els certificats d’EOI i títols professionals de música o dansa: Fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: Certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s’han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l’obtenció d’aquests títols.4. Exercici de càrrecs i altres funcions (màxim 20 punts)

Per als subapartats 4.1, 4.2 i 4.3 que es descriuen només es valoraran els càrrecs exercits com a funcionari de carrera.

Quan es produeixi l’exercici simultani de més d’un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

4.1 Director/a

Per cada any com a director/a de centres docents públics, com a director/a de serveis educatius o càrrec equivalent si ha estat exercit amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament, com a coordinador/a d’aula de formació de persones adultes, o com a director/a en centres de professors i recursos o institucions anàlogues establertes per les administracions educatives en les seves convocatòries específiques, així com a director/a d’agrupacions de llengua i cultura espanyoles: 4 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en els càrrecs, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

4.2 Secretari/ària, cap d’estudis i altres càrrecs assimilats

Per cada any com a secretari/ària, cap d’estudis, subdirector/a, vicedirector/a, i equivalents en centres públics docents: 2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Cal tenir en compte que els càrrecs de cap d’estudis i de secretari/ària només es poden valorar a partir de l’aplicació de la Llei orgànica 5/1980, de 19 de juny (BOE núm. 154, de 27.6.1980), reguladora de l’Estatut dels centres escolars, que va establir aquests òrgans unipersonals de govern dels centres públics.

Es consideren càrrecs equivalents als efectes de la valoració per aquests apartat els òrgans unipersonals de direcció addicionals designats a partir de l’1.7.2011 a l’empara dels articles 34 i 43 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

També es consideraran càrrecs equivalents per a la seva valoració els càrrecs de cap d’estudis adjunt en centre docent públic i adjunt al director/a de CREDA.

Així mateix, poden ser valorats per aquest apartat els càrrecs directius exercits en centres d’ensenyaments secundaris.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en els càrrecs, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

4.3 Coordinacions, tutories, assessors de formació i figures anàlogues, fins a 5 punts.

Per cada any com a coordinador/a de cicle, cap de seminari, departament o divisió de centres docents públics, assessor/a de formació permanent, o altres figures considerades anàlogues, així com per l’exercici de la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de la LOE: 1 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Les coordinacions de cicle que es podran valorar són les de cicle d’educació infantil, primària o EGB en centre docent públic. La coordinació de cicle inicial, mitjà i superior de l’EGB es pot valorar a partir de la implantació d’aquests cicles, establerts pel Reial decret 69/1981, de 9 de gener (BOE núm. 15, de 17.1.1981), d’ordenació general de l’EGB i fixació dels ensenyaments mínims per al cicle inicial. Pel que fa als actuals ensenyaments d’educació infantil i primària establerts per la LOE, poden ser objecte de valoració la coordinació d’educació infantil i la de cadascun dels tres cicles que comprèn l’educació primària. Atès que l’educació infantil va començar a implantar-se a Catalunya a partir del curs 1992-1993, la coordinació d’educació infantil només es pot valorar des del curs esmentat.

Altres coordinacions computables per aquest apartat des de la data de la seva implantació legal: coordinador/a d’informàtica, coordinador/a lingüístic i coordinador/a de prevenció de riscos laborals, coordinador/a d’educació especial, coordinador/a amb responsabilitats administratives. També són computables les coordinacions en centres de formació de persones adultes: coordinador/a d’ensenyaments inicials, coordinador/a d’ensenyaments bàsics, coordinador/a de competències bàsiques per a la societat de la informació i coordinador/a per a les proves d’accés. Així mateix, les funcions en centres d’ensenyaments secundaris següents: cap de departament adjunt, cap d’àrea d’escola d’art i superior de disseny, coordinador de qualitat (ISO), coordinador d’activitats i serveis, coordinador d’educació secundària, de batxillerat o de formació professional, tutor d’aprenentatge, coordinador de PTT, coordinador de l’IOC.

Per funció tutorial s’entendrà l’exercici de les següents tutories: Tutor d’educació infantil, d’educació primària, d’ESO, de batxillerat, d’FP, de cicles formatius d’arts, d’educació especial, d’ensenyament de disseny, d’ensenyament d’esports, d’ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d’accés a cicles formatius, de proves d’accés a la universitat, d’unitat de suport d’educació especial, d’acollida i d’aula oberta.

Es consideren figures anàlogues als assessors de formació els mestres en comissió de serveis als serveis de l’Administració educativa o als instituts de ciències de l’educació no inclosos en l’apartat 6.4.

Documents justificatius dels càrrecs i figures anàlogues: full de serveis expedit per l’Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en les esmentades funcions, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat de la funció docent durant aquest curs. Per acreditar els serveis d’assessor de formació i figures assimilades, caldrà aportar certificat de la direcció general corresponent o del/de la director/a de l’ICE. Els mestres en comissió de serveis al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no cal que ho acreditin.5. Formació i perfeccionament (màxim 10 punts)

5.1 Formació superada

Per activitats de formació superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats pròpies del cos de mestres o dels llocs als quals opti el participant, o relacionades amb l’organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l’educació, organitzades pel Ministeri d’Educació, per les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa, per institucions sense ànim de lucre, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com les organitzades per les universitats.

Per cada 10 hores de curs s’assignaran 0,10 punts, fins a un màxim de 6 punts. A fi de valorar-los, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 10. Quan els cursos, en lloc d’hores, estiguin expressats en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10, d’acord amb l’article 3 de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

No es consideraran objecte de valoració per aquest apartat els cursos seguits per obtenir els coneixements mínims de llengua catalana requerits per ocupar els llocs de treball objecte de provisió, d’acord amb la base 4 de l’annex 1 d’aquesta Resolució. Només es podran valorar els cursos de formació de llengua catalana que, no havent servit per acreditar aquest coneixement adequat, compleixin els requisits exigits amb caràcter general a totes les activitats de formació que es tenen en compte per aquest apartat i se n’acreditin les hores.

Documents justificatius: quan els mèrits que s’al·leguin no constin al Registre informàtic de personal docent i per tant no s’hagin pogut seleccionar de l’aplicació telemàtica de sol·licituds, hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpia compulsada de certificació expedida per l’organisme o centre corresponent, en què haurà de constar necessàriament el nombre d’hores (no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui). Aquests certificats seran emesos per l’Administració educativa o la universitat, segons correspongui. En el cas de ser cursos organitzats per altres institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació corresponent del curs que s’al·lega.

5.2 Formació impartida

Per haver impartit activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1, si aquestes han estat homologades o reconegudes per l’Administració educativa.

Per cada 3 hores de formació acreditades s’assignaran 0,10 punts, fins a un màxim de 3 punts. A fi de valorar aquest subapartat, se sumaran les hores de totes les activitats formatives, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 3. Quan els cursos, en lloc d’hores, estiguin expressats en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: quan els mèrits que s’al·leguin no constin al Registre informàtic de personal docent i, per tant, no s’hagin pogut seleccionar de l’aplicació telemàtica de sol·licituds, aquestes activitats formatives hauran de ser acreditades amb fotocopia compulsada del certificat o document acreditatiu de l’activitat. Haurà de constar-hi el reconeixement o homologació d’aquestes activitats per l’Administració educativa corresponent, o aportar certificat d’inscripció al registre de formació.

5.3 Adquisició de noves especialitats

Per cada especialitat de la qual el/la participant sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa, diferent a la d’ingrés, adquirida pel procediment d’adquisició de noves especialitats previst en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny; 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer: 1 punt.

Documents justificatius: fotocopia compulsada de la credencial de l’adquisició de la nova especialitat expedida per l’Administració educativa corresponent.6. Altres mèrits (màxim 15 punts)

6.1 Publicacions

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum o amb l’organització escolar: fins a 8 punts.

Puntuació específica assignable als mèrits baremables per aquest apartat:

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1 punt.

Coautor: fins a 0,5 punts.

3 autors: fins a 0,4 punts.

4 autors: fins a 0,3 punts.

5 autors: fins a 0,2 punts

Més de 5 autors: fins 0,1 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,2 punts.

Coautor: fins a 0,1 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l’editorial on constin el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d’exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de revistes (en paper, DVD o CD), els exemplars corresponents, així com certificació en què consti el nombre d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a la qual pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d’edició.

En el cas que l’editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s’hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l’òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l’autor o els autors, data de la primera edició, nombre d’exemplars i la difusió que se n’ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l’editorial o associació hagin desaparegut, aquest aspecte haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Real decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si s’escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor sigui l’editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, caldrà aportar un informe en el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s’indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. També es presentarà un exemplar imprès.

6.2 Premis / Participació en projectes d’innovació

Per premis d’àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel Ministeri d’Educació o per les administracions educatives; o per la participació en projectes d’investigació o innovació en l’àmbit de l’educació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius: l’acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes expedida per l’organisme corresponent. Els projectes d’innovació que constin als registres del Departament d’Ensenyament i per aquest motiu s’hagin seleccionat mitjançant l’aplicació telemàtica no hauran de ser justificats documentalment.

6.3 Mèrits artístics i literaris

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d’àmbit autonòmic, nacional o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor, o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, solista en l’orquestra o en agrupacions de cambra (duos, trios, quartets, etc.); per exposicions individuals i col·lectives: fins a 2,5 punts.

Documents justificatius:

En el cas dels premis: certificat de l’entitat que emet el premi, on consti el nom del/s premiat/s, en quin àmbit i la categoria del premi.

En el cas de les composicions: certificat o document acreditatiu en el qual consti que és l’autor i el dipòsit legal.

En el cas de les gravacions: certificat o document acreditatiu en el qual consti que és l’autor i el dipòsit legal de l’enregistrament.

En el cas dels concerts: programes on consti la participació de l’interessat i certificació de l’entitat organitzadora, on consti la realització del concert i la participació com a director, solista o solista amb orquestra/grup.

6.4 Llocs en l’Administració educativa

Per cada any de servei ocupant llocs a l’Administració educativa, que figurin en la Relació de llocs de treball de l’organisme corresponent, de nivell de complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos de mestres o per ocupar llocs en comissió de serveis a la Inspecció d’Educació, o com a assessor tècnic docent o responsable tècnic docent: 1,50 punts. Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Només es valoraran els serveis prestats com a personal funcionari de carrera.

Quan es produeixi l’exercici simultani de més d’un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions a un lloc que figura a la Relació de Llocs de Treball de l’organisme corresponent, amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i, si s’escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc durant el present curs. Quan es tracti d’ocupació de llocs a la Inspecció d’Educació, o com a assessor tècnic docent o responsable tècnic docent: fotocòpia compulsada de la resolució de concessió de la comissió de serveis.

6.5 Membre de tribunal d’oposicions

Per cada convocatòria en què s’hagi actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius dels cossos docents a què es refereix la LOE: 0,25 punts.

Únicament es tindran en compte les composicions dels tribunals a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2 de març)

Documents justificatius: quan no s’hagin pogut al·legar mitjançant l’aplicació telemàtica de sol·licituds, certificat expedit per l’òrgan de l’Administració educativa convocant que tingui la custòdia de les actes dels tribunals d’aquests procediments.

6.6 Tutor de pràctiques de títols oficials

Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l’obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereixin: 0,1 punts.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

Quan es produeixi l’exercici simultani de més d’un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

Documents justificatius: certificat expedit per l’Administració educativa competent o, si s’escau, del director del centre públic docent en què s’hagi realitzat la tutorització, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l’acreditació d’algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d’acord amb la base 4, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l’anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d’idiomes, d’acord amb el que indica l’apartat 3.3 d’aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l’òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D’altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s’hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que determinin en les corresponents convocatòries educatives.


CONVOCATÒRIA