Barem concurs de trasllats 2014 (resum)

Barem del concurs 2014 (cos de mestres, PTFP, cos de professors de secundària, EOI, APD)
1.1 Antiguitat en el centre
1.1.1 Permanència en la destinació definitiva1.1.2 Per cada any com funcionari de carrera en situació de provisionalitat
1.1.3       Serveis en llocs i centres d’especial dificultat

1.1.1)     1r i 2n any: 2 punts /any + 0,1666 /mes
            3r any: 4 punts + 0,3333 /mes
            4rt i següents: 6 punts / any + 0,5000 / mes

1.1.2)    2 punts / any + 0.1666 /mes
1.1.3)    2 punts / any de funcionari de carrera al
              lloc de treball + 0.1666 / mes
1.2 Antiguitat en el cos
1.2.1 Per cada any de serveis efectius en servei actiu com a funcionari de carrera en el cos des del que es participa
1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior
1.2.3 Serveis en altres cossos de subgrup inferior

2 punts / any + 0.1666  / mes

1,50 punts / any + 0.1250 / mes
0,75 punts / any + 0.0625 / mes
2. Cossos de catedràtics/ques
5 punts
3. Mèrits acadèmics
Màxim 10 punts
3.1.1 Per posseir títol doctor
3.1.2 Per títol màster oficial diferent del requerit per a l’ingrés, de mínim 60 crèdits
3.1.3 Per reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d’estudis avançats
3.1.4 Per premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura o grau, o menció honorífica en el grau superior en titulacions de Conservatoris Superiors de Música
3.2.1 Titulacions de grau
3.2.2 Titulacions universitàries primer cicle
3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle
3.3 Titulacions règim especial i Formació Professional:
  1. Títol professional de música i dansa del Conservatori i superiors.
  2. Titulacions d’EOI  1. Titulacions de tècnic superior d’Arts plàstiques i Disseny, tècnic esportiu superior o d’FP)
5 punts
3 punts

2 punts (només es valorarà en cas de no al·legar el títol de Doctor)
1 punt


5 punts per títol universitari oficial de Grau
3 punts
3 punts

1,5 punts (per cada títol)

Per cada certificació de nivell C2: 4 punts
Per cada certificació de nivell C1: 3punts
Per cada certificació de nivell B2: 2punts
Per cada certificació de nivell B1: 1 punt
2 punts (per cada títol)
4. Exercici de càrrecs directius i altres funcions
Màxim 20 punts
4.1 Director/a de centres públics o serveis educatius o càrrecs equivalents
4.2 Per cada any com vicedirector, subdirector, secretari, cap d’estudis o càrrecs equivalents o assimilats
4.3 Coordinacions de cicle, tutories, caps de seminari, departament, informàtica, riscos laborals, lingüístic, assessors de formació...
4 punts / any + 0,3333 / mes

2,50 punts / any + 0,2083 / mes

1 punt /any  + 0,0833 / mes
(màxim 5 punts)
5. Formació i perfeccionament
Màxim 10 punts
5.1 Activitats de formació superades
5.2 Per impartir formació
5.3 Per cada especialitat adquirida pel procediment d’adquisició de noves especialitats
Per cada 10 hores 0,10 punts (màxim 6 punts)
Per cada 3 hores 0,1 punts (màxim 3 punts)
1 punt
6. Altres mèrits
Màxim 15 punts
6.1 Publicacions: llibres i revistes
6.2 Premis per participació en projectes d’investigació i innovació
6.3 Mèrits artístics i literaris. Per premis en exposicions, coreografies, enregistraments, concerts i concursos
6.4 Llocs en l’administració educativa
6.5 Membre de tribunal d’oposicions (a partir 2007)
6.6. Tutor de pràctiques de títols oficials
6.7 Certificat de català superior al nivell C (nivell D o equivalents)
Fins a 8 punts
Fins a 2,50 punts

Fins a 2,50 punts

1,50 punts/ any + 0,12 / mes
0,25 per convocatòria
Per cada curs 0,10 punts
4 punts

    CONVOCATÒRIES:

    Departament d'Ensenyament